Видавництво «ОВК» оголошує літературний конкурс талантів!

На літературний конкурс приймаються рукописи творів у наступних номінаціях:

1) Літературно-художні твори: 

- роман (детективний, фантастичний, філософський, пригодницький, історичний тощо);
- повість (історична, соціально-побутова тощо).

2) Наукові твори (юриспруденція, філософія, економіка тощо).

Участь у конкурсі безкоштовна.
Вік учасників: не обмежений.
Мова конкурсу: українська, російська.
Строк прийому творів: з 02.05.2018 року по 30.09.2018 року.
Підведення підсумків: до 30.11.2018 року.

Умови конкурсу:
На конкурс приймаються тільки оригінальні твори, написані у будь-який час, незалежно від участі у будь-яких конкурсах, але які раніше не публікувалися, не виконувалися, не оприлюднювалися (зокрема через інтернет), та права на які не передані іншим (юридичним або фізичним) особам. Тематика творів довільна. Від одного учасника приймається лише один твір.
Обсяг роботи повинен складати від 10 авторських аркушів (1 авторський аркуш – 40 000 друкованих знаків з пробілами або приблизно 22 сторінки друкованого тексту).
До рукопису окремо додаються заява (у довільній формі), а також відомості про автора (справжні прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, освіта, номер телефону, місце навчання/роботи, електронна пошта, сайт, сторінка у соціальних мережах – за наявності, коротка творча біографія, фотографія, назва номінації, назва твору, псевдонім у конкурсі).
Не розглядатимуться твори, які носять антиукраїнський характер; пропагують насильство, расизм; містять ненормативну лексику або порнографічні сцени; написані суржиком, містять плагіат.

Вимоги до оформлення твору:
На конкурс приймаються твори, які мають назву із зазначенням форми твору (роман, повість тощо), оформлені окремим файлом (MSWord, допускається архівація у програмах RAR або ZIP) у форматі - *.doc., або надруковані на аркушах білого паперу формату А-4, і відповідно до наступних вимог:
- шрифт Times New Roman;
- розмір шрифту 14;
- міжрядковий інтервал 1,5;
- на першій сторінці тексту (не на всіх) обов’язково у верхній лівій частині повинні бути вказані прізвище, ім’я, по батькові автора (або його псевдонім);
- сторінки повинні бути пронумеровані;
- обов’язково прикріпити анотацію або синопсис до твору, оформлений окремим файлом;
- за бажанням автора ілюстрації та зображення до твору надсилаються окремими файлами (формат файлів - PEG, JPG, PNG, GIF).

Рукопис надсилати в одному примірнику на адресу:
04212, м. Київ, вул. Зої Гайдай, буд. 5, або на е-mail: office@owk.com.ua. Телефон для довідок: (044) 428-01-74.
За результатами конкурсу будуть визначені по 1 переможцю у кожній номінації, кожен з яких матиме можливість надрукувати свій твір за рахунок видавництва та отримати гонорар згідно з умовами авторського договору з Видавництвом «ОВК».


Издательство «ОВК» объявляет литературный конкурс талантов!

На литературный конкурс принимаются рукописи произведений в следующих номинациях:

1) Литературно-художественные произведения:

- роман (детективный, фантастический, философский, приключенческий, исторический и т.д.);
- повесть (историческая, социально-бытовая и т.д.).

2) Научные произведения (юриспруденция, философия, экономика и т.д.).

Участие в конкурсе бесплатное.
Возраст участников: не ограничен.
Язык конкурса: украинский, русский.
Срок приема произведений: со 02.05.2018 года по 30.09.2018 года.
Подведение итогов: до 30.11.2018 года.

Условия конкурса:
На конкурс принимаются только оригинальные произведения, написанные в любое время, не зависимо от участия в каких-либо конкурсах, но которые ранее не были опубликованы, не исполнялись, не обнародованы (в том числе через интернет), и права на которые не переданы другим (юридическим или физическим) лицам. Тематика произведений свободная. От одного участника принимается только одно произведение.
Объем работы должен составлять от 10 авторских листов (1 авторский лист – 40 000 печатных знаков с пробелами или приблизительно 22 страницы печатного текста).
К рукописи отдельно прилагаются заявление (в свободной форме), а также сведения об авторе (настоящие фамилия, имя, отчество, год рождения, образование, номер телефона, место учебы/работы, электронная почта, сайт, страница в социальных сетях – при наличии, краткая творческая биография, фотография, название номинации, название произведения, псевдоним в конкурсе).
Не будут рассматриваться произведения, которые носят антиукраинский характер; пропагандируют насилие, расизм; содержат ненормативную лексику или порнографические сцены; написаны суржиком, содержат плагиат.

Требования к оформлению произведения:
На конкурс принимаются произведения, у которых есть название с указанием формы произведения (роман, повесть и т.д.), оформленные файлом (MSWord, допускается архивация в программах RAR или ZIP) в формате - *.doc., или напечатанные на листах белой бумаги формата А-4, и в соответствии со следующими требованиями:
- шрифт Times New Roman;
- размер шрифта 14;
- межстрочный интервал 1,5;
- на первой странице текста (не на всех) обязательно в верхней левой части должны быть указаны фамилия, имя, отчество автора (или его псевдоним);
- страницы должны быть пронумерованы;
- обязательно прикрепить аннотацию или синопсис к произведению, оформленный отдельным файлом;
- по желанию автора иллюстрации и изображения к произведению отправляются отдельными файлами (формат файлов - PEG, JPG, PNG, GIF).

Рукопись отправлять в одном экземпляре по адресу:
04212, г. Киев, ул. Зои Гайдай, д. 5, или на e-mail: office@owk.com.ua.
Телефон для справок: (044) 428-01-74.
По результатам конкурса будут определены по 1 победителю в каждой номинации, каждый из которых будет иметь возможность напечатать свое произведение за счет издательства и получить гонорар согласно условиям авторского договора с Издательством «ОВК».