З питань замовлення книжкової продукції звертатися за телефонами:

(044) 428-01-74
(093) 107-53-97
(096) 785-46-63 Тетяна
(068) 964-11-96 Віктор

zakaz@owk.com.ua

Значення судової експертизи для захисту авторських прав в порядку цивільного судочинства

В епоху технічного прогресу, масового створення нових інформаційних продуктів та подальшого бурхливого розвитку всесвітньої мережі інтернет особливо актуально постає питання захисту авторських прав.

Так, переважна більшість інформації сьогодні зберігається, обробляється та передається в електронній формі із застосування технічних можливостей мережі Інтернет. З кожним роком збільшується кількість інформації, яка завантажується в мережу Інтернет. Так само швидкими темпами зростає і кількість користувачів мережі Інтернет.

Найбільший попит в мережі мають фільми, музика, оцифровані тексти книг, журналів, зображення, комп’ютерні програми, тощо, які є об’єктами права інтелектуальної власності. Перш за все це пов’язано з використанням можливостей мережі Інтернет в комерційних цілях. Тобто, розміщуючи ту чи іншу інформацію на певному сайті, автор чи правоволоділець розраховує отримати вигоду від такого розміщення. Інший приклад - електронна освіта. В такому разі інформація розміщується не з комерційною метою, а для використання її в пізнавальних, наукових, просвітницьких цілях.

Пропорційно бурхливому розвитку мережі Інтернет, зростають також і порушення авторських прав в мережі. Зокрема, цьому сприяють як об’єктивні характеристики самої мережі Інтернет: анонімність більшості користувачів, незахищеність розміщеної інформації, та інше; а також і соціальні фактори: недосконалість правової бази щодо захисту авторських прав в Інтернеті, прогалини в роботі уповноважених урядових органів, відсутність реальних заходів направлених на подолання негативних тенденцій у даній сфері зі сторони урядів цілого ряду країн. Як наслідок, створення так званих «піратських гаваней», територій та сегментів Інтернету, де масово порушуються авторські права, а всі вживані заходи на боротьбу з такими порушеннями не дають бажаного результату.

Звісно, автор дізнавшись про порушення своїх прав, намагається протидіяти таким порушенням. Порядок і способи захисту авторських прав встановлені в статтях 51 та 52 Закону України «Про авторське право та суміжні права» від 23.12.1993 року № 3792-XII. 

Часто, автори, чиї права порушуються, обирають судовий спосіб захисту. Однак, саме звернення до суду, навіть за умови реального існування порушення, не гарантує позитивного результату для автора, оскільки перед позивачем стоять ряд серйозних проблем у доказуванні своєї позиції. 

Так, за останнє десятиліття технічні можливості та засоби, які використовуються для незаконних дій з об’єктами авторських прав значно удосконалились, що в свою чергу створює додаткові перешкоди, а часто і унеможливлює доказування в судовому порядку як самого факту вчиненого порушення, так і встановлення винних з осіб та притягнення їх до юридичної відповідальності.

При зверненні до суду за захистом своїх порушених авторських прав,  автор розраховує перш за все на припинення дій, що порушують його право та на одержання справедливої компенсації за завдану шкоду, а також на притягнення до відповідальності винних осіб. Для досягнення вказаного результату необхідно насамперед встановити сам факт порушення прав автора в тій чи іншій формі (розміщення авторських матеріалів без згоди автора, плагіат, піратство, тощо), протиправність поведінки винної особи, причино – наслідковий зв’язок між заподіяною шкодою та протиправною поведінкою, вину особи, яка заподіяла шкоду. 

Об’єктивно, дослідження вищеописаних обставин потребує спеціальних знань, досліджень, якими суд не володіє. Саме тут на допомогу позивачу – автору приходить такий процесуальний засіб доказування як судова експертиза.

Тому, невід’ємною складовою для правильного вирішення спору про порушення прав інтелектуальної власності є застосування спеціальних знань, тобто експертне дослідження з питань інтелектуальної власності.

Правовою базою для призначення та проведення судових експертиз в цивільних та господарських справах є Цивільний процесуальний кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України, Закон України «Про судову експертизу», Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5, а також Постанова Пленуму Верховного суду України від 30.05.1997 року №8 «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах», Постанова Пленуму Верховного Суду України 04.06.2010 року № 5 «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав», Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи»,  Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від  17.10.2012 року № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 року №5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності».

Поняття судової експертизи визначене в статті 1 ЗУ «Про судову експертизу» як дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду.

Тому, далі необхідно детально розглянути, які саме види судових експертиз використовуються у справах про захист авторських прав. Власне види судових експертиз визначено в пункті 1.2. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень. Однак, у справах про захист авторських прав застосовуються не всі перелічені види експертиз.

Необхідність призначення того чи іншого виду експертизи залежить від поставленої перед судом проблематики. Так, найчастіше виникають такі питання: чи може частина літературного письмового твору (в тому числі й оригінальна назва твору) використовуватися самостійно або чи є твір похідним; чи є продукт творчої діяльності таким, що не охороняється авторським правом; чи використано чужий твір без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право), зокрема, у формі плагіату чи піратства.

В такому разі призначається експертиза у сфері інтелектуальної власності, яка в свою чергу поділяється ще на декілька підвидів: 

• літературних та художніх творів; 

• фонограм, відеограм, програм (передач) організації мовлення; 

• винаходів і корисних моделей; 

• промислових зразків; 

• сортів рослин і порід тварин; 

• комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень; 

• топографій інтегральних мікросхем; 

• комерційної таємниці (ноу-хау) і раціоналізаторських пропозицій; 

• економічна у сфері інтелектуальної власності. 

Основним завданням експертизи об'єктів інтелектуальної власності  є визначення властивостей цих об'єктів, до яких належать об'єкти промислової власності, об'єкти авторського права і суміжних прав.

Відповідно в Науково – методичних рекомендаціях з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень до п.5.3.1. вироблено типові питання, які ставляться перед експертом в таких випадках:

• Чи є об’єкт дослідження (назва) (або його частина, яка може використовуватися самостійно) результатом творчої праці згідно з відомостями, зазначеними в матеріалах справи?

• Чи містить у собі об’єкт дослідження (або його частина, яка може використовуватися самостійно) ознаки об’єкта авторського права згідно з відомостями, зазначеними в матеріалах справи?

• Чи є твір (назва 1) переробкою твору (назва 2)? Якщо так, чи має ця переробка творчий характер?

• Чи є твір (назва 1) перекладом твору (назва 2)? Якщо так, чи має цей переклад творчий характер?

• Чи мало місце відтворення твору (назва 1) (або його частина, яка може використовуватися самостійно) при створенні твору (назва 2)?

• Чи відтворено назву (цитату, персонаж) твору (назва 1) у знаку для товарів і послуг (назва 2)?

• Чи відтворено назву (цитату, персонаж) твору (назва 1) у комерційному (фірмовому) найменуванні (назва 2)?

Так, суди, досліджуючи питання щодо об’єкту дослідження як результату творчої праці, наявність ознак об’єкту авторського права, тощо, найчастіше посилаються саме на висновок експерта. 

Так, Апеляційний суд міста Києва рішенням від 17.05.2012 року у справі № 22-2937 посилаючись на висновок експерта встановив, що «…………1. «Твір «Проект положення про громадську акцію «Флагман освіти і науки України» належить до літературних творів організаційного характеру…………. 2. Назва твору «Флагман освіти і науки України» не є оригінальною та відповідно не може використовуватися самостійно………… Відповідно до наявних у справі письмових доказів (висновку №778 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 02 березня 2012 року; т.2, а.с.175-195) назва твору «Флагман освіти і науки України» не є оригінальною та відповідно не може використовуватися самостійно, а книга «Флагман сучасної освіти  і науки України» Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавництво «Альфа-Віта» не є відтворенням книги ОСОБА_4, ОСОБА_5 «Флагман освіти і науки України».»

Тобто, апеляційний суд на підставі висновку експерта прийшов до висновку, що твір є літературним твором, однак його назва не є оригінальною  та не може бути використана самостійно, що власне і стало підставою для відмови у позові.

Актуальною є також судова практика щодо використання експертних висновків у разі незаконного відтворення твору чи його частини.  

Зокрема, в ухвалі від 30.01.2013 року у справі №6-44831св12 Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ погодився із висновком суду першої інстанції, що «порушення авторського права ОСОБА_3, що полягає у частковому дослівному відтворенні значної частини його Науково-практичного коментаря до Господарського процесуального кодексу України у Науково-практичному коментарі ОСОБА_4, підтверджено висновком експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності, а також здійснено опублікування (випуск у світ). Отже, відповідачі порушують авторське право ОСОБА_3 та позбавляють його винагороди за опублікування та використання його Науково-практичного коментаря, а також недобросовісно отримують прибуток, використовуючи результат його творчої праці».

Варто звернути увагу також і на те, що неприпустимим є призначення експертизи у випадках, коли з'ясування певних обставин не потребує спеціальних знань, а також порушення перед експертом правових питань, вирішення яких віднесено законом до компетенції суду (п.2. Постанови ПлВСУ від 30.05.1997 року №8 «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах»). Тому в кожному конкретному випадку сторона, яка заявляє про призначення експертизи повинна довести суду необхідність її проведення в конкретній справі.

Крім того, на практиці постають питання технічного характеру щодо властивостей матеріалів на яких власне і відображені об’єкти авторського права.

В таких випадках призначається технічна експертиза документів. Важливість такої експертизи у справах про захист авторських прав розкривається через її завдання: установлення фактів і способів унесення змін до документів, визначення відносної давності виконання документа або його фрагментів,  установлення документа, виготовленого шляхом монтажу із застосуванням копіювально-розмножувальної та комп'ютерної техніки,  установлення належності літер певному комплекту шрифту, установлення типу та ідентифікація комп’ютерної і копіювально-розмножувальної техніки за виготовленими за їх допомогою матеріальними документам, установлення роду, виду (іншої класифікаційної категорії) матеріалів, на яких і за допомогою яких виконувався (виготовлявся) документ. 

Для прикладу, останнім часом почастішали випадки порушення видавництвами виключних прав авторів шляхом видання більшого тиражу примірників книг, ніж це визначено в видавничому договорі та їх подальшої реалізації без згоди автора. В такому випадку, при  зверненні до суду доцільно просити призначити судово – технічну експертизу примірників книг, які видані в межах погодженого тиражу та примірників, які видані з порушенням авторських прав. Перед експертом ставити наступні питання: Чи виготовлені (виконані) дані документи (фрагменти документа) у різний час; Який (які) спосіб (способи) поліграфічного друку використано під час виготовлення даного документа;  Чи з одного набору (одного стереотипу, одним кліше) надруковані дані документи (наводяться їх найменування), тощо.

Судово – економічна експертиза найчастіше застосовується при  визначенні авторської винагороди та розрахунку розміру завданої порушенням авторських прав шкоди.

Інструкцією визначено і перелік питань, які вирішуються економічною експертизою: 

• Який розмір матеріальної шкоди завдано автору (правовласнику) об’єкта права інтелектуальної власності унаслідок дій особи (назва юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)?

• Яка ринкова вартість (або інший вид вартості згідно із законодавством) майнових прав (вказати назву об’єкта права інтелектуальної власності) станом на дату (вказати дату)?

• Чи правильно визначено суму роялті за використання об’єкта?

• Який мінімальний розмір авторської винагороди має сплатити роботодавець (замовник) автору об’єкта права інтелектуальної власності (назва)?

Так, Солом’янський районний суд міста Києва своїм рішенням від 04 липня 2013 року у справі № 2-245/13 про стягнення авторської винагороди, задовольняючи позов, посилався саме на висновок судово – економічної експертизи (Єдиний реєстр судових рішень: http://reyestr.court.gov.ua/Review/32287935). Даним висновком було встановлено, що вартість реалізованої продукції   відповідає доходу (виручці) за використання товариством комп'ютерного програмного комплексу, суму непрямих податків та інших вирахувань з доходу   за використання комп'ютерного програмного комплексу, а також суму авторської винагороди за встановлений період. Варто відзначити, що основним аргументом для суду в даній справі був саме експертний висновок, щодо розміру винагороди.

ВИСНОВКИ:

Судова експертиза є дієвим процесуальним прийомом для доказування фактів порушення авторських прав та встановлення осіб, винних в таких порушеннях. Зважаючи на складність доказування в таких справах, ключу роль в доказуванні відіграє саме висновок експерта. Такий висновок є дуже вагомим аргументом для суду, оскільки допомагає суду встановити фактичні обставини справи за допомогою спеціальних знань, якими не володіє суддя.

 

Дмитро Щербань

Юрист ГО «Український юридичний союз»

Законодавство